Αναγνώστες

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-2024 - Νηπιαγωγείο Ποταμιάς Θάσου

 
Αγαπητοί γονείς, 

έφτασε ο καιρός για να καλωσορίσουμε τα παιδιά σας στο νηπιαγωγείο!

Οι αιτήσεις εγγραφών για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 1-20 Μαρτίου 2023.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας. 


Στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-2024 θα φοιτήσουν ως προνήπια μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2019 και ως νήπια το 2018.

Στο Νηπιαγωγείο Ποταμιάς εγγράφονται οι μαθητές/τριες που η διεύθυνση κατοικίας τους ανήκει στα όρια της σχολικής Περιφέρειας του Νηπιαγωγείου μας, δηλαδή στην Ποταμιά, στη Σκάλα Ποταμιάς και των Κοινύρων

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και

Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του

νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:


  1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής "Πρώτη Εγγραφή" (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  2. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ΔημόσιαςΔιοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ53128/Δ1/2020 (Β 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό

Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην

οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι

εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο

γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο

που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη

δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση

κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας,

με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή

εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο

πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, και στο Τμήμα Διευρυμένου Ωραρίου

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη

σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται

στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι

γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας

Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους

στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί,

περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο

αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα

Εμβολιασμών . (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).ΑΔΑ: ΨΥ9846ΜΤΛΗ-ΟΣΜ5

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία,

εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο

Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

ι) Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης έτερου γονέα για εγγραφή του τέκνου στο νηπιαγωγείου


Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα

με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο

γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική

υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται

στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις,

η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη

δηλωθείσα σχολική μονάδα.

*Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ρια - Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές

ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι

σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή

σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα

καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767).


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σας παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, κα Ξανθοπούλου Βίκυ στο τηλ 2593061240

Ώρες επικοινωνίας εγγραφών  καθημερινά 12:15 - 13:00

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2021-2022 - Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ποταμιάς Θάσου


 Αγαπητοί γονείς, 

έφτασε ο καιρός για να καλωσορίσουμε τα παιδιά σας στο νηπιαγωγείο!

Οι αιτήσεις εγγραφών θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 1-20 Μαρτίου 2021.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 


Στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα φοιτήσουν ως προνήπια μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2017 και ως νήπια το 2016.

Στο Νηπιαγωγείο Ποταμιάς εγγράφονται οι μαθητές/τριες που η διεύθυνση κατοικίας τους ανήκει στα όρια της σχολικής Περιφέρειας του Νηπιαγωγείου μας, δηλαδή στην Ποταμιά, στη Σκάλα Ποταμιάς και των Κοινύρων

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και

Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του

νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:


  1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής "Πρώτη Εγγραφή" (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  2. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ΔημόσιαςΔιοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ53128/Δ1/2020 (Β 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό

Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην

οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι

εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο

γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο

που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη

δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση

κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας,

με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή

εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο

πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη

σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται

στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι

γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας

Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους

στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί,

περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο

αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα

Εμβολιασμών . (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).ΑΔΑ: ΨΥ9846ΜΤΛΗ-ΟΣΜ5

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία,

εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο

Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.


Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα

με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο

γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική

υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται

στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις,

η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη

δηλωθείσα σχολική μονάδα.

*Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ρια - Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές

ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι

σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή

σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα

καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767).


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σας παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, κα Ξανθοπούλου Βίκυ στο τηλ 2593061240

Ώρες επικοινωνίας εγγραφών 12:15 - 14:00

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

"Παίζουμε;" Πυξ! Το καινούριο μας φιλαράκι!

 


Μια ιδιαίτερη σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει 

και αυτό που πραγματικά επιθυμούμε 

για τις πρώτες μέρες στο σχολείο,

 την περίοδο της προσαρμογής, 

είναι να νιώσουν τα παιδιά ασφαλή στο νέο τους περιβάλλον, 

να νιώσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, 

να δημιουργήσουν φιλίες,

να εκφραστούν δημιουργικά

με πολλή χαρά, γέλιο και παιχνίδι.


Τις πρώτες μέρες στο σχολείο 

τις μοιραζόμαστε με ένα μικρό πλασματάκι 

που λέγεται Πυξ.

Έχει έρθει από άλλον πλανήτη 

και το μόνο που θέλει είναι να παίξει μαζί μας.

Είναι ο ήρωας 

της Σοφίας Πανίδου 

και της Ντανιέλας Σταματιάδη 

από το εκπληκτικό βιβλίο 

"Παίζουμε;"


Καλωσορίζουμε στην τάξη μας 
το πλασματάκι που λέγεται Πυξ!Και θέλουμε να μάθουμε τόσα γι' αυτό 
κι εκείνο τόσα για μας!


Έτσι, λοιπόν, σχεδιάζουμε το πρώτο μας πρότζεκτ 
για να καλωσορίσουμε στην τάξη μας 
το πλασματάκι που λέγεται Πυξ 
και να παίξουμε μαζί του!


Κι έχουμε τόσες ιδέες!!!
* να γίνουμε φίλοι μαζί του
*να παίξουμε παιχνίδια
*να φτιάξουμε κούκλες Πυξ
*να φτιάξουμε το διαστημόπλοιό του, αλλά και ένα υποβρύχιο
*να τραγουδήσουμε μαζί του
*να του μάθουμε την ώρα και τους αριθμούς
*να του μάθουμε τους κανόνες της τάξης μας
*να γνωρίσουμε έναν δικό του φίλο
*να επισκεφτούμε τον πλανήτη του


Τι λέτε λοιπόν;

Παίζουμε;Φτιάχνουμε κούκλες Πυξ 

Και παίζουμε κουκλοθέατρο 
για να γνωρίσουμε καλύτερα 
το καινούριο μας φιλαράκι!

Φτιάχνουμε τη γωνιά 
όπου θα συζητάμε τα παράπονά μας,  
όπου γινόμαστε φίλοι, 
για να μάθουμε στο Πυξάκι μας 
να συζητάει τα παράπονα του 
ακολουθώντας τις αρχές του διαλόγου
Του μαθαίνουμε να εκφράζει τα συναισθήματα του,
χαρά, λύπη, φόβο, θυμό...Του μαθαίνουμε τις ώρες του σχολείου...

Και για να παίζουμε όλοι αγαπημένα και να είμαστε  χαρούμενοι, 
του μαθαίνουμε τους κανόνες της ομάδας μας
Τον καλωσορίζουμε κάθε πρωί στην τάξη μας
Και φτιάχνουμε ένα τραγούδι 
που θα λέμε κάθε πρωί
για να ξεκινάει η μέρα μας 
μέσα σε ένα θετικό κλίμα χαράς και αποδοχής


Φτιάχνουμε ένα πάρκο για να παίζουμε με το πλασματάκι που λέγεται Πυξ! 
Είναι μυστικό πάρκο! 
Αν έρθετε στην τάξη μας, 
δεν υπάρχει περίπτωση να το ανακαλύψετε!


 
Φανταζόμαστε το ταξίδι 
που έκανε το μικρό πλασματάκι που λέγεται Πυξ 
περνώντας από πολλούς πλανήτες 
για να φτάσει στο σχολείο μας 
και φτιάχνουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 
με τη διαστημική διαδρομή  
Φτιάχνουμε το διαστημόπλοιό του...... και τον πλανήτη του....

  

...και του χαρίζουμε τα πορτρέτα μας 
για να τα κρεμάσει στο δωμάτιο του, 
όταν επιστρέψει στον πλανήτη του!
Θα θέλαμε όμως να ταξιδεύει 
και με υποβρύχιο κάτω από το νερό, 
γι'αυτό του φτιάχνουμε ένα υποβρύχιο κουκλοθέατρο!Κι επειδή θέλαμε πολύ να γνωρίσουμε έναν φίλο του 
από τον δικό του πλανήτη, 
την επιθυμία μας αυτήν εκπλήρωσε 
η Ντανιέλα Σταματιάδη
η εικονογράφος του βιβλίου!
Δεν έχουμε λόγια να την ευχαριστήσουμε 
που μας σύστησε τον Λοτ, 
τον φίλο του Πυξ!Παρατηρούμε, όμως, 
πως στην εικόνα που μας χάρισε απλόχερα η εικονογράφος,
τόσο το μικρό πλασματάκι που λέγεται Πυξ, 
όσο και ο Λοτ 
έχουν χρωματιστά μαλλιά. 
Για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό;
Την απάντηση θα την βρείτε 
αν διαβάσετε την ιστορία 
που γράψαμε και εικονογραφήσαμε!


Για να διαβάσετε την ιστορία, πατήστε εδώ


Πλέον μαζί οι δυο φίλοι βρίσκονται στην τάξη μας
.... κι εμείς προσπαθούμε να τους μοιάσουμε, 
ανακαλύπτοντας τα δικά μας συναισθήματα 
και κατανοώντας τα συναισθήματα των φίλων μας!Παίζουμε λοιπόν;